မြစ်ကြီးနားဗန်းမော်ဓါတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်း (Cable Ladders) နှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ကျေးရွာ မီးလင်းစီမံကိန်း (Panels)

Cable Ladders and Panels
Cable Ladders and Panels

 

 

 

မြစ်ကြီးနားဗန်းမော ်ဓါတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်း (Cable Ladders) နှင့် မြစ်ကြီးနားကျေးရွာ မီးလင်းစီမံကိန်း (Panels)