ဟိုပင်ရေပေးရေး နှင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေး စီမံကိန်း

ဟိုပင်ရေပေးရေး နှင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေး စီမံကိန်း
ဟိုပင်ရေပေးရေး နှင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေး စီမံကိန်း

 

 

 

ထိန်လုံစမ်းရေကုမ္ပ္ပဏီ ဟိုပင်ရေပေးရေးစီမံကိန်းအတွက် ပြုလုပ်ပေးသော

ရေကာတာ(၃၀၀၀) နှင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးစီမံကိန်း

ဆိုလာကွန်ထရိုးယူနစ် (၅၀၀)